Profesionální chemie

pro prádelny, kuchyně, hotely i restaurace

0 Ks
0,00 Kč
Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU BAJATREND s.r.o.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky („obchodní podmínky“) společnosti Bajatrend s.r.o., se sídlem Dukelská 1139, Třinec IČO: 28604067, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34055 („prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou („kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.bajatrend.cz („webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní obchodu“).

Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné individuálně dohodnout při uzavírání kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, což kupující svým souhlasným prohlášením (zaškrtnutím příslušného políčka) ve webovém rozhraní potvrzuje. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. PŘIHLÁŠENÍ „ZÁKAZNICKÉ KONTO“

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní („přihlášení“). Prostřednictvím svého zákaznického konta může kupující provádět objednávání zboží. Pro aktivaci zákaznického konta je nutné (i) vyplnit veškerá povinná pole registračního formuláře, (ii) potvrdit souhlas s těmito obchodními podmínkami a podmínkami pro zpracování osobních údajů uvedenými v Zásadách zpracování osobních údajů. Uživatel může své zákaznické konto používat po zadání svých přihlašovacích údajů (emailová adresa a heslo). Zákaznické konto je vždy založeno na jednotlivého, jmenovitě registrovaného, uživatele.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém kontu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém kontu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za aktuální a správné. Registrace zákaznického konta je možná ve věku 16 až 100 let, přičemž každému uživateli je povoleno zřízení pouze jednoho zákaznického konta.

Přístup k zákaznickému kontu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického konta. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického konta třetím osobám.

Prodávající zpřístupňuje uživateli zákaznické konto bezplatně a na dobu neurčitou, přičemž si vyhrazuje právo uživatele kdykoliv vyloučit z registrace nebo užívání bez udání důvodu, resp. přestat provozovat zákaznické konto uživatele nebo jeho jednotlivé služby. Prodávající je oprávněn např. zrušit nebo zablokovat zákaznické konto, a to zejména v případě, kdy informace zadané kupujícím v rámci registrace jsou úmyslně nesprávné či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek. O zrušení zákaznického konta z důvodu dle tohoto článku bude prodávající registrovaného kupujícího informovat.

Kupující bere na vědomí, že zákaznické konto nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Zřízením zákaznického konta kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn v rámci zákaznického konta sdělené údaje vyhodnocovat a dále využívat k nabízení personalizovaného obsahu, mimo jiné zvláštních nabídek, služeb, slevových kódů. V případě, že s uvedeným postupem prodávajícího kupující nesouhlasí, má možnost učinit objednávku zboží bez registrace.

3. PROCES UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Kupující realizuje objednávky prostřednictvím svého uživatelského účtu.

V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. K realizaci nákupu je nezbytné vyplnit veškerá povinná pole objednávkového formuláře a při každém jednotlivém nákupu potvrdit souhlas s těmito obchodními podmínkami. Neregistrovaný uživatel bere na vědomí, že v rámci nákupu může být omezen co do maximálního počtu objednávaných kusů jednotlivého zboží (nikoli co do celkové výše objednávky); o takovém omezení bude neregistrovaný kupující informován při výběru daného zboží.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen v odůvodnitelných případech uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží včetně všech daní a poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu, čímž není dotčeno ustanovení článku 3.16 těchto obchodních podmínek. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením (včetně speciálních cen, které se uplatní pro dárková balení) a dodáním zboží, včetně způsobů doručení zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České a Slovenské republiky.

Pro objednání zboží vyplní/potvrdí kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  1. objednávaném zboží (objednávané zboží kupující vloží do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží;
  4. těchto obchodních podmínkách.

(dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu webové rozhraní obchodu umožňuje kupujícímu zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Kupující je před odesláním objednávky rovněž seznámen s konečnou cenou nákupu, která zahrnuje součet cen za vybrané zboží umístěné v košíku včetně všech souvisejících služeb, daní či ostatních poplatků a cenu za dopravu tohoto zboží.

Objednávku, resp. návrh na uzavření kupní smlouvy, odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce („elektronická adresa kupujícího“), přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího před uzavřením kupní smlouvy o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Kupující má právo zrušit objednávku (měnit ji a opravovat), tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy.

Objednávku, která není se souhlasem prodávajícího učiněna v souladu s těmito obchodními podmínkami, je prodávající oprávněn nepřijmout, nebo ji kupujícímu vrátit k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se objednávka kupujícího považuje za objednávku, která nebyla nikdy doručena.

Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za takovou akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu či telefonicky. V případě, že prodávající do 2 pracovních dnů kupujícímu neodmítne řádně podanou objednávku, dojde k akceptaci příslušné objednávky zboží ze strany prodávajícího také nejpozději uplynutím lhůty k odmítnutí objednávky.

Pro vyloučení pochybností platí, že kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka kupujícího není prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu s kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, které dříve podstatným způsobem porušila kupní smlouvu či tyto obchodní podmínky anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči prodávajícímu.

Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech objednané zboží kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že webové rozhraní obchodu uvádělo omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě kupní smlouvy.

Uzavřením kupní smlouvy kupující (ať již s registrací nebo bez registrace) souhlasí s těmito obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před jejím uzavřením. Tyto obchodní podmínky jsou kupujícímu kdykoli dostupné na této adrese: www.bajatrend.cz

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Informace o realizovaných objednávkách a uzavřených kupních smlouvách jsou archivovány ve webovém rozhraní obchodu, nejdéle na dobu dle příslušných právních předpisů. Tyto informace nejsou přístupné třetím stranám.

Minimální věk kupujícího pro uzavření kupní smlouvy na zboží klasifikované jako žíravé je 18 let. Vloží-li kupující do košíku takové zboží, prohlašuje tím, že tuto podmínku věku splňuje.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsoby, které nabízí webové rozhraní obchodu v rámci procesu objednávky, a to vždy v závislosti na aktuálních možnostech prodávajícího, typu a množství objednaného zboží.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, případně další náklady za zvolené služby, tak jak jsou kupujícím vybrány v rámci procesu objednávky. Všechny ceny uvedené na webovém rozhraní obchodu jsou uvedeny včetně zákonných sazeb daně z přidané hodnoty. Závaznými jsou pro obě strany ceny platné v momentě odeslání objednávky.

Všechny ceny uvedené na webovém rozhraní obchodu jsou uvedeny včetně zákonných sazeb daně z přidané hodnoty. Závaznými jsou pro obě strany ceny platné v momentě odeslání objednávky.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku (pokud jsou tyto možnosti platby ze strany webového rozhraní obchodu umožněny) je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, resp. přijetí potvrzujícího e-mailu; při prodlení s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn od příslušné kupní smlouvy odstoupit.

V případě bezhotovostní platby převodem na účet (pokud je tato možnost platby ze strany webového rozhraní obchodu umožněna) je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží na účet prodávajícího společně s uvedením variabilního symbolu platby; tyto údaje budou v rámci potvrzení objednávky (článek 3.10) kupujícímu sděleny na elektronickou adresu kupujícího. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Pro platby objednávky učiněné přes webovou stránku může kupující využít následující platební možnosti:

  • platba na dobírku (při převzetí zboží – v hotovosti anebo kartou),
  • platba dopředu prostřednictvím bankovního převodu.

Při platbě předem prostřednictvím bankovního převodu kupující poukáže celkovou cenu objednávky včetně nákladů na přepravu na bankovní účet uvedený v potvrzujícím e-mailu. Zboží bude kupujícímu odeslané až po přijetí platby. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku automaticky stornovat, pokud není celková cena objednávky, včetně všech nákladů, připsána na účet či přijata ve lhůtě dle článku 4.5 výše.

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty ve výši dle platných právních předpisů České republiky. Doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

V případě ztráty anebo poškození zboží při přepravě, které měl kupující dle své volby zaplatit při doručení, se prodávající zavazuje kupujícímu vystavit opravný daňový doklad podle § 42 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, pokud se strany v individuálním případě nedohodnou jinak.

Pokud kupující uhradí zboží předem bankovním převodem, zašle prodávající – pokud se v individuálním případě nedohodl s kupujícím jinak – v případě ztráty či poškození zboží při přepravě kupujícímu, dle jeho požadavku, náhradní zboží, čímž nejsou dotčeny nároky kupujícího dle článku 7.3 a násl. těchto obchodních podmínek. Nebude-li v tomto případě kupujícímu z objektivních důvodů možné dodat náhradní zboží v rozsahu původní objednávky, vystaví prodávající dobropis na nedodané zboží a vrátí kupujícímu odpovídající finanční částku.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží, za což se považuje den předání zboží přepravní službou.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce detergentů dodané v uzavřeném barelu, který spotřebitel otevřel a jehož obsah je v pořádku.

Nejedná-li se o případ uvedený v článku 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze dle platných právních předpisů od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to i zčásti, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno nejpozději ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující zaslat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího uvedené ve formuláři.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle článku 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší, a to v rozsahu a ve vztahu ke zboží, které chce kupující za podmínek těchto obchodních podmínek vrátit prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím.

V případě odstoupení od smlouvy dle článku 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky, tj. cenu zboží, včetně nákladů na dodání zboží, přijaté od kupujícího. Pro vyloučení pochybností, prodávající kupujícímu nemá povinnost hradit náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy kupující odstoupí od kupní smlouvy pouze částečně, pokud kupující neodstoupil od kupní smlouvy do 14 dnů.

V případě písemného odstoupení od kupní smlouvy, zavazuje se prodávající uhradit peněžní prostředky, pokud se s kupujícím nedohodne dodatečně jinak, bezhotovostním převodem na účet určený kupujícím. V případě odstoupení od kupní smlouvy na prodejně, zavazuje se prodávající uhradit peněžní prostředky, pokud se s kupujícím nedohodne jinak, způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal; za tímto účelem může být kupující kontaktován prodávajícím. Prodávající je tak oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Přeprava zboží z uzavřené kupní smlouvy je realizována způsobem, který si kupující zvolil v rámci procesu objednávky.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit příslušnému přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, resp. příslušného přepravce, se kterými byl kupující předem seznámen.

Prodávající neodpovídá za škodu či jiné následky z důvodu prodlení s dodávkou či nedodání zboží způsobené na straně kupujícím zvolené přepravní společnosti či za jakékoli prodlení či nedodání z důvodů okolností nezávislých na vůli prodávajícího.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

Práva a povinnosti stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

V případě existence vad, je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

  • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
  • na odstranění vady opravou věci;
  • odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době nebo že by sjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení doby použitelnosti věci na obalu. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady a zárukou za jakost může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@bajatrend.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz/ je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí nás neváhejte kontaktovat na uvedených kontaktech.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.08.2020.